Skip to main content

Je bent zo mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder, maar mooi anders (H. Andreus)

Kinderen ontwikkelen zich vanuit hun eigen aanleg in interactie met hun omgeving en maken allerlei enorme ontwikkelingsstappen. Dat verruimt hun mogelijkheden, maar verandert ook weer veel in de rol van ouders en in de verhouding met anderen. Vaak ontstaat er spanning als er dingen anders gaan dan we verwachten. Dat een kind zich onverwacht of moeilijk gedraagt. Of dat een kind zich niet zo voorspoedig ontwikkelt of iets traumatisch heeft meegemaakt waardoor de ontwikkeling anders verloopt. De oplossing ligt vaak in het bespreekbaar maken van moeilijke dingen en tegelijkertijd het ontdekken van de kwaliteiten om zo iedereen weer in zijn kracht te zetten. Wat ouders merken als het kind niet lekker in zijn vel zit is een grotere boosheid of juist teruggetrokkenheid. Soms gaan de leerresultaten achteruit of kan het kind ineens erg boos of verdrietig zijn of slecht slapen. Bij FlowinGrow zetten we altijd in op procesdiagnostiek. Wij kijken met andere woorden niet eerst naar wat er mis is met het kind, maar waar het vastloopt tussen kind en zijn/haar context of als gevolg van bepaalde veranderingen die aan het leven onderhevig zijn. We zoeken de belemmeringen, maar ook waar de hulpbronnen te vinden zijn. Na een intakegesprek kijken we wat het meest passend is qua aanpak: een gezinsgesprek, een meer individueel gerichte behandeling in aanwezigheid van de ouder, een (weerbaarheids)cursus of lessen in stressregulatie. Er zijn talloze mogelijkheden om in beweging te krijgen wat is vastgelopen, om in verbinding te komen waar de verbinding is verbroken.

Bij FlowinGrow werken we met wetenschappelijk onderbouwde therapievormen waarbij we altijd op zoek gaan naar gevoelens die ons gedrag grotendeels beinvloeden. Gevoelens waar we over praten, maar die we ook gewaar kunnen worden door ze te gaan voelen, waardoor er weer een mogelijkheid ontstaat om erover te praten. Als je over je gevoelens kunt praten en elkaar beter leert begrijpen is het probleem vaak opgelost.  Speels, systemisch en lichaamsgericht typeert onze aanpak met oog voor de unieke eigenheid van het kind.

Kinder-en jeugdtherapie

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf

Kinderen lopen soms vast op school of thuis. Ze worden stil of juist bozig. Soms vertonen ze al heel lang wat afwijkend gedrag, soms is er een aanleiding. Vaak voelen kinderen zich dan onbegrepen en kunnen zichzelf evenzo niet goed begrijpen. Woorden vinden voor al die gevoelens is hartstikke moeilijk. Ouders proberen hun kind vaak te helpen, maar raken daarbij soms ook verstrikt in hun eigen gevoelens van machteloosheid in deze soms moeilijke zoektocht. Sommige kinderen/jongeren hebben in hun leven al heel wat meegemaakt, andere kinderen zijn heel (hoog)gevoelig voor ogenschijnlijk normale gebeurtenissen. Ieder sociaal wezen zal zich zo aangepast mogelijk gedragen en trachten de (over)gevoeligheden weg te stoppen en te verbergen. Dat lukt natuurlijk niet altijd, met moeilijk gedrag tot gevolg. Als een kind of jongere vaak bozig is, gefrustreerd, verdrietig of juist teruggetrokken en het kan zichzelf niet begrijpen en verwoorden, dan ontstaan er vaak problemen. Stress- en emotieregulatietherapie kan dan goed helpen. Leren spreken over wat je voelt en leren verwoorden wat jouw behoeften zijn, maar ook: leren nadenken en ruimte maken voor de gevoelens en de behoefte van anderen om je heen. We werken curatief, oplossingsgericht, altijd systemisch en bij wat dieperliggende problematiek met lichaamsgerichte-, gesprekstherapie en symbooldrama. Symbooldrama is een vorm van therapie waarbij kinderen via dagdromen en tekeningen samen met de therapeut ontdekken wat hun diepste gevoelens zijn, waar hun sterkte ligt en hoe ze problemen of angsten kunnen overwinnen. Deze specifieke therapievorm is heel geschikt voor kinderen met hechtingsproblematiek, trauma en rouw. Bij grote en kleine problemen werken we altijd heel nauw samen met de ouders. ''Het mooiste wat je kunt ontdekken is jezelf'' met alle gevoelens en gedachten, mooie en minder mooie…het mag er zijn. Vaak als dat er kan en mag zijn, zien we een kind weer in de kracht komen en in contact met de wereld eromheen, dan gaat het leven en groeien en ontwikkelen weer als vanzelf: Flow in Grow.

Hulp bij leren en concentreren

If the shoe doesn't fit, must we change the foot? (G. Steinem)

Leren op school gaat niet altijd makkelijk. Er worden veel en hoge verwachtingen gesteld die voor sommige kinderen veel te hoog maar voor andere kinderen juist weer te laag zijn of gewoon niet passend. Bij FlowinGrow kunnen we onderzoek doen naar wat de leerstijl en de onderwijsbehoeften zijn en samen met school kijken naar het beter aansluiten bij de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind. De uitspraak van Gloria Steinem: ''if the shoe doen't fit, must we change the foot?'' staat altijd centraal. Hoe kunnen we de context meer laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van het kind. Soms, als voor ons niet goed duidelijk is wat de onderwijsbehoeften zijn, verwijzen we door voor diagnostisch onderzoek om antwoord te krijgen op de vragen.
Bij FlowinGrow bieden we gespecialiseerde remedial teaching, begeleiding bij dyslexie, begeleiding bij hoogbegaafdheid, faalangst en aandachts-en concentratieproblematiek. Bij FlowinGrow kunnen we aan de slag met Beter Bij De Les. Een programma om de executive functies van kinderen te trainen. Binnen FlowinGrow is het mogelijk remedial teaching te krijgen zodat kinderen bijgespijkerd kunnen worden op een bepaald vakgebied zoals taal of rekenen. Uitgangspunt is altijd dat we zoeken naar een manier waarop het kind beter tot leren kan komen. We werken multisensorisch en proberen onder andere via spel het plezier in het leren weer terug te vinden met het kind. Onze visie is : Als je niet kunt gaan voor de kwaliteiten van een kind, dan moet je van de gebreken afblijven (Feuerstein).
Leren zit in de natuur van kinderen, alleen soms kunnen ze het eenvoudigweg niet op de manier die de school van ze vraagt. Aansluiten bij wat je wel kunt op een manier die bij jou past. Samen zoeken we naar een weg die het plezier in leren weer terugbrengt. Dat doen we met kinderen op de basisschool, maar ook met jongeren op de middelbare school.

FlowkidsKrachtcursus

Helpen is iemand die kracht geven zelf iets aan het probleem te doen (J.Trollope)

De FlowKidsKracht cursus in een groepsbehandeling bij FlowinGrow. Kinderen met boosheids- en frustratieklachten komen samen en leren dat ze niet alleen zijn met hun boze buien of hun onmacht. Samen proberen we een weg te vinden naar een andere manier van reageren als de stress toeslaat. We helpen de kinderen door ze de kracht te geven zelf iets aan het probleem te doen. Ze leren het probleem en de oorzaak ervan inzien, ook door met elkaar te werken en naar elkaar te luisteren. Ze krijgen allerlei tools aangereikt om zelf in te kunnen zetten als het soms wat moeilijk is. Heeft je kind last van frustratie, boosheid, faalangst, wordt het gepest? Neem dan contact op om te kijken of deelname aan deze kortdurende cursus wat voor jullie is?
Praktisch: de groep gaat draaien op het moment dat er 5 of 6 deelenemers zijn van ongeveer dezelfde leeftijd. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten voor de kinderen. Tussendoor worden ouders meegenomen via uitgebreide updates over de bijeenkomsten. Indien nodig neemt de begeleider ook contact op met de ouders om bij te praten. Vooraf is er een intake met ouder en kind samen, achteraf is er een afsluitend gesprek met ouder en kind samen met een van de begeleiders. We streven ernaar de groep te begeleiden met 2 universitair geschoolde begeleiders zodat we daadwereklijk ook de interactie tussen de kinderen en de kinderen zelf heel goed in de gaten kunnen houden. De kosten zijn 350,- per kind.

Gezinstherapie

Liefde voor elkaar is verbindend en soms zo moeilijk

Van je eigen kinderen houd je het allermeest van alles. Maar soms is dat ook moeilijk. In een gezin is meestal sprake (geweest) van een liefdevolle verbinding tussen partners als opvoeders, tussen ouders en kinderen. Maar spanningen staan die verbinding soms in de weg waardoor er fricties ontstaan. Immers: het opvoeden is een constant interactieproces tussen ouders en hun kinderen. En daarin kom je jezelf tegen. In je grote liefde en verbinding naar elkaar ben je kwestbaar en ligt controleverlies op de loer. Het kan zijn dat de gezinsinteractie even niet meer zo prettig is. Dat kan zijn doordat de kinderen onderling veel ruzie maken, of als er sprake van jaloezie is. Het kan ook zijn dat ouders elkaar bekritiseren om hun manier van opvoeden. In zo’n geval is het goed om contact op te nemen voor gezinstherapie. Want als het niet lekker loopt, is dat vaak heel pijnlijk voor de gezinsleden. Het gaat immers om de mensen waar je het meest van houdt. Na een intakegesprek met de ouders wordt het gehele gezin in de praktijk uitgenodigd. Met elkaar kijken we naar het gezin, hoe functioneert het gezin nu? Wat zijn de patronen? Wie neemt welke plek in? Welke ruimte is er voor ieder gezinslid? We kunnen ook met elkaar kijken: Hoe is het zo gekomen? Wat vertelt de familie van herkomst? Wat is er gebeurd in de verschillende levensfasen van de gezinsleden? Door te begrijpen kun je gaan bevatten. Met andere woorden: door te begrijpen krijg je (zelf) inzicht en snap je waar spanning ontstaat bij jezelf en anderen. Daardoor krijg je als gezinsleden weer een beetje vat op jezelf en mogelijkheden om het anders te doen. We hebben aandacht voor wat er moeilijk gaat, maar zoeken ook naar waar het makkelijk gaat en waar het gezin goed in is, omdat dat ook weer kansen geeft voor gezonde interactiepatronen en plezier met elkaar. We praten niet alleen, maar doen ook spellen om erachter te komen hoe het werkt in jullie gezin en ook om te oefenen hoe het anders zou kunnen. Soms nemen we een spelsessie op, zodat we samen kunnen kijken wat er nu eigenlijk gebeurt. Het gezin kijkt dan als het ware in de eigen spiegel. Het is vaak verhelderend en geeft mooie oplossingsgerichte inzichten, waardoor er ruimte komt om oude interactiepatronen op te speuren en te oefenen met nieuwe manieren van met elkaar omgaan. Daardoor ontstaan er meer positieve interacties.